Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid (hierna het "Beleid") is om bezoekers of gebruikers (hierna de "Gebruiker") van de website Seureca Industrial Water Services (hierna de "Site") te informeren over de voorwaarden voor de bescherming van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en Verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna gezamenlijk de "Verordening").

De uitgever van de Site is de firma Seureca, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 592 065 528,,, met maatschappelijke zetel Environnement waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te (hierna "de Uitgever" of Seureca).

De voorwaarden voor de verwerking van gegevens verzameld via contactformulier(en) worden uiteengezet in de informatieve kennisgeving voor het formulier/de formulieren.

De contactgegevens zijn opgenomen in het Privacykennisgeving Contactformulier.

Het Beleid kan te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd, in het bijzonder om te voldoen aan regelgevende, wettelijke, redactionele of technische ontwikkelingen.

Dit Beleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site. 
De methoden voor het verzamelen en verwerken van door middel van cookies verzamelde gegevens worden uiteengezet in het "Cookiebeleid".

 

Identificatie van de controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is, al naar gelang het geval, de volgende entiteit of entiteiten: Seureca Industrial Water Services.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kan ook de Veolia-entiteit zijn die op het webformulier wordt genoemd, afhankelijk van het doel van het webformulier.

 

Omschrijving van de gegevensverwerking

In het kader van de exploitatie van de Site kan de Uitgever persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken om de Gebruiker toegang te verlenen tot de functies en diensten die door de Site worden aangeboden (hierna de "Diensten").
 

1) Welke gegevenscategorieën worden verzameld?

 • Contactgegevens: verwijst naar de verplichte gegevens die de Gebruiker invult bij het invullen van het formulier, namelijk: naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, land.

 • Vrijwillig door de Gebruiker gepubliceerde gegevens: verwijst naar de persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig aan de Uitgever meedeelt door het invullen van de daartoe voorziene vrije tekstvakken in het (de) webformulier(en), namelijk "Onderwerp van het verzoek" en "Bericht". De Uitgever raadt de Gebruiker ten stelligste aan om elke mededeling van persoonsgegevens via deze tekstvakken te vermijden of in elk geval deze mededeling te beperken tot wat strikt noodzakelijk is om het verzoek van de Gebruiker te verwerken.

Al deze gegevens worden hierna gezamenlijk de "Gegevens" genoemd.

 

2) Waarom verzamelt de Uitgever Gebruikersgegevens?

De Gegevens worden verzameld via het webformulier om de vragen van de Gebruikers over de volgende onderwerpen te beantwoorden:

 1. Verzamelen van informatieverzoeken van doelgroepen (klanten, consumenten, belanghebbenden) 
 2. Om het verzoek om informatie of de vraag van de Gebruiker te verwerken en om effectief met de Gebruiker te communiceren op de volgende gebieden: nader te bepalen 
 3. Om berichten naar de Gebruiker te sturen met betrekking tot de belangrijkste interesses die eerder door de Gebruiker zijn aangegeven.
 4. De toegang tot en het gebruik van bepaalde Diensten beheren.

De verplichte velden in het webformulier zijn gemarkeerd met een sterretje. De uitgever kan niet op uw verzoek reageren als u deze verplichte velden niet invult.

 

3) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van Gebruikersgegevens?

Gegevensverwerking is alleen rechtmatig als deze is gebaseerd op een van de rechtsgrondslagen die zijn gedefinieerd in de Verordeningen. In het kader van de werking van de Site is de gegevensverwerking gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen: 

 • Indien de Gebruiker een professionele prospect is die informatie wenst te ontvangen of verzoeken wenst te formuleren over de activiteiten en diensten van Seureca Industrial Water Services met betrekking tot specifieke behoeften die hij eerder heeft aangegeven, of indien de Gebruiker reeds klant is van Seureca Industrial Water Services: Legitiem belang van Seureca Industrial Water Services.

 •  Als de Gebruiker een prospect (professional) is, vraagt de Uitgever zijn toestemming door middel van een selectievakje voordat globale informatie via commerciële communicatie wordt verzonden.

 • Als de Gebruiker een (potentiële) kandidaat is: Het rechtmatige belang van Seureca Industrial Water Services om te reageren op het verzoek van de (potentiële) kandidaat.

 • Als de Gebruiker een leverancier is: het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

 • Als de Gebruiker een consument is: toestemming verkregen door middel van een selectievakje.. 


4) Ontvangers van de verzamelde gegevens 

De Gegevens die worden verzameld via het webformulier zijn bestemd voor de interne diensten van de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking om te reageren op het verzoek van de Gebruiker. 
Dit kan bijvoorbeeld de afdeling "Communicatie" zijn, het personeel van Seureca Industrial Water Services dat verantwoordelijk is voor het publiceren van de inhoud en de technische administratie van de Site, en hun leidinggevenden, het personeel van Seureca Industrial Water Services dat verantwoordelijk is voor het verwerken van verzoeken die via de webformulieren zijn ontvangen, geautoriseerde dienstverleners, Gebruikers van de Site, het personeel dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de beveiliging van de informatiesystemen van Seureca Industrial Water Services.

Interne ontvangers kunnen ook entiteiten van de Veolia Groep zijn die gevestigd zijn in de Europese Unie (EU) of buiten de EU, met dien verstande dat elke overdracht van Gegevens buiten de EU wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van het artikel "Overdracht van Gegevens buiten de Europese Unie" hieronder. 
Elke ontvangende dochteronderneming kan, afhankelijk van het geval, een onderaannemer of een verwerker van de verstrekte Gegevens zijn.

De Gegevens kunnen ook worden overgedragen/gebruikt door derden onder de volgende voorwaarden: 

 • Gegevens die worden doorgegeven aan overheidsinstanties en/of -organen: In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen de Gegevens op verzoek worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder aan overheidsinstanties, uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke functionarissen, ministeriële functionarissen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het innen van schulden, evenals in het geval van het zoeken naar de daders van strafbare feiten die zijn gepleegd op internet.

 • Gegevens verstrekt aan derden: De Gegevens kunnen worden gecommuniceerd of toegankelijk worden gemaakt voor onderaannemers, leveranciers en externe dienstverleners van de Uitgever (zoals de host van de Site, Veolia's IT en/of technische dienstverleners).

 • Sociale netwerken: De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de pagina's waarin hij/zij geïnteresseerd is te delen op sociale netwerken door op de deelknoppen te klikken. Het verzamelen van gegevens via de deelknoppen op sociale netwerken is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden en aan ons cookiebeleid. Wij nodigen u uit om het beleid van deze sociale netwerken te lezen om te zien hoe uw gegevens worden gebruikt.

 

Gebruikersrechten uitoefenen 

In overeenstemming met de Verordening heeft elke individuele Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van zijn of haar Gegevens.

Voor alle verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van de Site en alleen in dit kader, ongeacht de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking, kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen,

 • door te schrijven naar [email protected]  of

 • per post naar: Brusselsesteenweg 346 B1, 9090 Melle, België

 • door te schrijven naar  [email protected] voor Professionele Gebruikers die hun belangrijkste interesses kenbaar hebben gemaakt aan Seureca Industrial Water Services of die om informatie of contact met de klantendienst hebben gevraagd.

door een identiteitsbewijs of een ander officieel document op te sturen.


In geval van problemen met betrekking tot het beheer van zijn persoonsgegevens door de Uitgever, kan de Gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Seureca (e-mailadres: [email protected]). Als het antwoord van de DPO niet bevredigend is, kan de Gebruiker een klacht indienen bij de bevoegde beschermingsautoriteit. Als de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord van de DPO, kan hij of zij een klacht indienen bij de bevoegde beschermingsautoriteit (in Frankrijk: CNIL - 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07).

De Uitgever herinnert eraan dat de Gebruiker om legitieme redenen bezwaar kan maken tegen de verwerking van zijn Gegevens.

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan de Gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].

Er wordt gespecificeerd dat als de Gebruiker sommige van de bovenstaande rechten uitoefent, de Uitgever mogelijk niet in staat is om de acties uit te voeren die nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, of dat de Gebruiker mogelijk niet in staat is om alle of een deel van de Diensten te gebruiken. 
De Uitgever is verplicht om de Gegevens die van Gebruikers worden verzameld up-to-date te houden. Het wordt daarom aanbevolen dat de Gebruiker de Uitgever op de hoogte stelt van wijzigingen die op hem/haar betrekking hebben door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

 

Bewaren en archiveren van gegevens 

Gebruikersgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hierin uiteengezette doeleinden en in overeenstemming met de Verordeningen. dienovereenkomstig.
In dit opzicht : 

 • Worden de gegevens die worden verzameld om te reageren op informatieverzoeken en vragen van Gebruikers in een actieve database bewaard gedurende 13 maanden vanaf de registratie van het verzoek van de Gebruiker. 

 • Worden gegevens die zijn verzameld voor het verzenden van commerciële berichten naar potentiële klanten (professionals) in een actieve database bewaard gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact met de Gebruiker (bijvoorbeeld een verzoek om documentatie of een klik op een hyperlink in een e-mail), tenzij de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn/haar recht om zijn/haar toestemming in te trekken, zijn/haar recht om bezwaar te maken of zijn/haar recht om te worden gewist (al naar gelang het geval), en vervolgens gedurende een periode van 5 jaar in een tussentijdse opslag.

 • Worden de gegevens die worden verzameld om contact op te nemen met de klantendienst van de professionele Gebruiker die een bestaand contract heeft met Seureca Industrial Water Services (klanten), bewaard gedurende de gehele contractuele relatie, tenzij de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn recht op bezwaar of zijn recht op verwijdering. De gegevens worden vervolgens 3 jaar bewaard in de actieve database vanaf het einde van de contractuele relatie, en vervolgens 5 jaar in tussenopslag.

De Gegevens worden tussentijds bewaard om de Uitgever in staat te stellen zich te verdedigen in het geval van een gerechtelijke procedure of ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten, met als doel de Gegevens ter beschikking te stellen van de gerechtelijke autoriteiten.

Aan het einde van de tussentijdse archiveringsperiode worden de Gebruikersgegevens permanent verwijderd.

Daarnaast kan de Uitgever Gegevens permanent anoniem bewaren, met als doel het produceren van statistische studies. Deze studies identificeren Gebruikers niet en zijn alleen gebaseerd op trends die zijn afgeleid van hun geaggregeerde Gegevens.
 

Veiligheid

De Uitgever neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de Data te verzekeren en ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van de Gebruikersdata te voorkomen.  De Uitgever kan echter niet garanderen dat elk risico van verduistering, wijziging, onwettige reproductie of misbruik van de Gegevens is uitgesloten. 
De database die wordt gecreëerd wanneer een Gebruiker een aanvraag via het webformulier verstuurt, is strikt vertrouwelijk. Seureca Industrial Water Services verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen en organisatorische en technische maatregelen te treffen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

In het geval van overdracht van Gebruikersgegevens naar een dochteronderneming van de Veolia Groep of naar een derde partij buiten de Europese Unie, zorgt Seureca Industrial Water Services ervoor dat het ontvangende land het onderwerp is geweest van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als dit niet het geval is, verplicht Seureca Industrial Water Services zich om de juiste juridische instrumenten te gebruiken, in het bijzonder de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, om de overdracht te regelen.